Produkty

 • Dispečerské riadiace systémy (RSY-D)

  ECS engineering vyvíja a dodáva dispečerské riadiace systémy používané na elektrodispečerských pracoviskách Železníc Slovenskej republiky. Koncepcia nadväzuje na systémy staršej generácie pôvodne vyvíjané užívateľom. Dnešné dispečerské riadiace systémy RSY-D sú postavené na báze sietí PC. Výkonom, funkciami i užívateľským pohodlím plne zodpovedajú požiadavkám na kvalitu riadenia veľkých technologických sústav. Ich výhodou je množstvo funkcií vyvíjaných špeciálne pre potreby ŽSR vrátane kompatibility s novým, ale aj starším technologickým vybavením diaľkovo riadených staníc.

  Každé pracovisko systému RSY-D pozostáva z viacerých častí:

  • modul pripojenia k prenosovým cestám - styk systému s riadenými stanicami
  • modul koncentrátora dát - spracovanie údajov z riadenej sústavy
  • modul centrálnej jednotky - výpočtové jadro systému
  • modul integrovanej komunikácie - rozhranie pre elektrodispečera
  • modul protokolu - protokolovanie a následné spracovanie udalostí
  • veľkoplošný zobrazovací panel
  • komponenty pracoviska elektrodispečera


  Moduly RSY-D sú zálohované, pričom záložné systémy môžu okamžite nahradiť hlavný systém jednoduchým prepnutím systémových prepínačov.
  Dôležitou vlastnosťou súčasných dispečerských riadiacich systémov v prevádzke ŽSR je možnosť komunikácie s novými aj staršími riadenými stanicami, ktoré sú súčasťou príslušnej riadenej sústavy. Komunikácia s novými stanicami prebieha vo virtuálnej podsieti v rámci WAN ŽSR. So staršími stanicami, zatiaľ nepripojenými do VPN, dokážu dispečerské riadiace systémy komunikovať pôvodnými prenosovými cestami (prenosy s frekvenčnou moduláciou, sériové komunikácie...). Komunikácia s riadenými stanicami je protokolom typu TCP/IP. Z historických dôvodov sa však stále využíva aj komunikácia DMS/DO100.
  Konštrukčné usporiadanie systému závisí od aplikácie a požiadavky užívateľa, typickým riešením je konštrukcia v dvoch 19" rozvádzačoch inštalovaných v technologickej miestnosti, pričom na pracovisko elektrodispečera sú vyvedené len ovládacie a zobrazovacie prvky.

  rsy-d
 • Miestne riadiace systémy (RSS)

  Na riadenie trakčných napájacích a spínacích staníc sa používajú riadiace systémy (nazývané tradične Miestne riadiace systémy, resp. Riadiace systémy staníc - RSS) nadväzujúce na systémy vyvíjané pôvodne na ŽSR. Dnešné riadiace systémy sú tvorené riadiacou jednotkou na báze PC prepojenou počítačovou sieťou s príslušenstvom (manipulačný terminál, monitorovací systém ochrán, a ďalšie). Podstanicami riadiaceho systému môžu byť digitálne ochrany rozvodní, terminály diaľkového riadenia a iné zariadenia podľa riadenej technológie alebo požiadavky používateľa.
  Riadiaci systém stanice riadi a optimalizuje technologický proces stanice a je navrhnutý pre spoluprácu s dispečerským riadiacim systémom RSY-D. Konštrukčne je systém obvykle usporiadaný v 19" rozvádzačovej skrini.

  rss1 rss2
 • Terminály diaľkového riadenia (TDR)

  Terminály diaľkového riadenia slúžia ako samostatné riadiace jednotky pre elektrické stanice menšieho rozsahu alebo ako podsystémy riadiacich systémov staníc v zložitejších elektrických staniciach. V TDR je opticky oddelená časť spolupracujúca s technológiou - procesná úroveň - pozostávajúca z procesných jednotiek od riadiacej a komunikačnej časti - riadiaceho pultu. Systém má modulárnu výstavbu, špecializované bloky pre ovládanie pohonov úsekových odpájačov a univerzálne jednotky pre snímanie a generovanie diskrétnych signálov a snímanie analógových veličín. Na úrovni pripojenia technologických prvkov a diaľkovej komunikácie je kompatibilný so staršími zariadeniami podobného určenia (ZTV, ZKT a pod.), ale navyše disponuje viacerými novými vlastnosťami, ako napr. štvorvodičové riadenie pohonov pre zvýšenie ochrany voči prepätiu alebo komunikácia s nadradeným riadiacim systémom zmenovým protokolom.

  Progresívnymi črtami zariadenia sú ďalej najmä:

  • možnosť diaľkovej konfigurácie a monitorovania zariadenia prostredníctvom WAN siete prevádzkovateľa
  • minimalizácia priestorových nárokov na časť zariadenia , ktorá musí byť prístupná obsluhe
  • modulárna výstavba procesnej úrovne umožňujúca efektívne využitie silových vedení k pohonom riadených odpájačov
  • optické oddelenie časti zariadenia prístupného obsluhe od procesnej úrovne
  tdr1-CX2 tdr2-CB1
 • Elektrické pohony odpájačov (EP01-DP)

  Ovládanie odpájačov v elektrických staniciach a osobitne ovládanie úsekových odpájačov trakčného vedenia je jednou z najdôležitejších úloh pri ovládaní technologického procesu napájania elektrifikovaných tratí. Pohony odpájačov sú pritom kritickým článkom riadiaceho reťazca s podstatným vplyvom na úspešnosť riadiacich akcií. Táto skutočnosť nás viedla k vývoju vlastného elektrického pohonu s osobitným zreteľom na vlastnosti požadované pri ovládaní úsekových odpájačov trakčného vedenia. Elektrický pohon EP-01 je výsledkom vývoja založeného na dlhoročných skúsenostiach a znalosti úskalí ovládania úsekových odpájačov trakčného vedenia.

  Charakteristika pohonu EP-01:

  • použitie trecej spojky na nastavenie maximálnej sily zdvihu (do 1800N)
  • nastaviteľný zdvih do 0,2m
  • relatívne vysoká rýchlosť (4s pre maximálny zdvih)
  • nízka hmotnosť (15kg)
  • jednoduchý prístup ku všetkým nastavovateľným prvkom
  • kompatibilita s doteraz používanými ovládacími zariadeniami ZTV/ZKT
  ep01_1 ep01_2
 • Ochrany jednosmerných trakčných obvodov (FPDC)

  Digitálna ochrana jednosmerných trakčných obvodov FPDC v sebe združuje vybrané ochranné, riadiace a komunikačné funkcie, vhodné pre rýchlu náhradu jestvujúcich elektromechanických ochrán, používaných v obvodoch trakčných napájacích a spínacích staníc.

  Zariadenie FPDC je možné použiť:

  • ako nadprúdovú ochranu vývodov (napájačov) jednosmerných trakčných napájacích alebo spínacích staníc s väzbou, alebo bez väzby napájačov
  • ako nadprúdovú ochranu jednosmernej strany usmerňovacích skupín v kombinácii s nadprúdovou ochranou striedavej strany
  • ako doteraz používanú zemnú ochranu, pôsobiacu na základe potenciálneho rozdielu medzi ochrannou uzemňovacou sústavou a referenčným uzemňovačom
  • ako inteligentný terminál pre diaľkové riadenie a monitorovanie ľubovoľnej technológie
  fpdc1 fpdc2

Copyright © 1990-2019, ECS engineering s.r.o.