PRODUKTY

Dispečerské riadiace systémy (RSY)

ECS engineering vyvíja a dodáva dispečerské riadiace systémy typu RSY používané na elektrodispečerských pracoviskách Železníc Slovenskej republiky. Koncepcia nadväzuje na systémy staršej generácie pôvodne vyvíjané užívateľom. Systémy RSY dnešnej úrovne (RSY-32, RSY-32ZM) sú postavené na báze sietí PC. Výkonom, funkciami i užívateľským pohodlím plne zodpovedajú požiadavkám na kvalitu riadenia veľkých technologických sústav. Nezanedbateľnou výhodou je množstvo funkcií vyvíjaných špeciálne pre potreby ŽSR vrátane kompatibility s novým, ale aj starším technologickým vybavením diaľkovo riadených staníc.

Jedno pracovisko systému RSY-32 pozostáva z komponentov:

Všetky komponenty okrem informačného systému a EDL sú zálohované , pričom záložné systémy môžu okamžite nahradiť hlavný systém jednoduchým prepnutím  systémových prepínačov.

 

Konštrukčné usporiadanie systému závisí od aplikácie a požiadavky užívateľa, typickým riešením je konštrukcia v jednej 19" skrini inštalovanej v technologickej miestnosti, pričom na pracovisku elektrodispečera sú vyvedené len ovládacie prvky a elektronický zobrazovací panel..

 

Dispečerské pracovisko a skriňa riadiaceho systému RSY32

 

Miestne riadiace systémy (RSS)

 

Miestne riadiace systémy (riadiace systémy staníc - RSS) sú systémy riadenia technologického procesu špeciálne vyvíjané pre riadenie trakčných napájacích a spínacích staníc a trakčných meniarní jednosmerného trakčného systému. Podľa rozsahu riadenej stanice systém spracováva rádovo stovky digitálnych signálov a desiatky analógových veličín. RSS riadi a optimalizuje technologický proces stanice a je navrhnutý pre spoluprácu s dispečerským riadiacim systémom typu RSY.

 

Konštrukčne je systém usporiadaný v 19" skrini. Základom je technologický počítač zabezpečujúci komunikáciu s technológiou stanice ako aj nadradeným dispečerským systémom.

 

Skriňa riadiaceho systému stanice

 

 

Terminály diaľkového riadenia (TDR1)

 

Zariadenia TDR1 slúžia ako samostatné riadiace jednotky pre elektrické stanice menšieho rozsahu alebo ako podsystémy miestnych riadiacich systémov RSS v zložitejších elektrických staniciach. V TDR je dôsledne opticky oddelená časť spolupracujúca s technológiou - procesná úroveň - pozostávajúca z procesných jednotiek od riadiacej a komunikačnej časti - riadiaceho pultu. Systém má modulárnu  výstavbu, špecializované bloky pre ovládanie pohonov úsekových odpojovačov a univerzálne jednotky pre snímanie a generovanie diskrétnych signálov a snímanie analógových veličín. Na úrovni pripojenia technologických prvkov a diaľkovej komunikácie je kompatibilný s inými zariadeniami podobného určenia (TDR, ZKT a pod.), avšak možno výhodne využiť aj nové vlastnosti zariadenia - štvorvodičové riadenie pohonov pre zvýšenie ochrany voči prepätiu a komunikáciu s nadradeným riadiacim systémom zmenovým protokolom (ZPS-01). 

Progresívnymi črtami zariadenia sú ďalej najmä:

 

Terminál diaľkového riadenia TDR1 - riadiaci pult a procesná jednotka

 

Elektrické pohony odpojovačov

 

Ovládanie odpojovačov v elektrických staniciach a osobitne ovládanie úsekových odpojovačov trakčného vedenia je jednou z najdôležitejších úloh pri ovládaní technologického procesu napájania elektrifikovaných tratí. Pohony odpojovačov sú pritom kritickým článkom riadiaceho reťazca s podstatným vplyvom na úspešnosť riadiacich akcií. Táto skutočnosť nás viedla k vývoju vlastného elektrického pohonu s osobitným zreteľom na vlastnosti požadované pri ovládaní úsekových odpojovačov trakčného vedenia.

Elektrický pohon EP-01 je výsledkom vývoja založenom na dlhoročných skúsenostiach a znalosti úskalí ovládania úsekových odpojovačov trakčného vedenia.

 

Charakteristika pohonu EP-01:

 

Elektrický pohon EP 01

 

Prenosové zariadenia (MPZ)

 

Modulačné a prenosové zariadenie (MPZ) bolo vyvinuté pre potreby nasadenia v aplikáciách riadiacich systémov ako náhrada za staré a výrobcami nepodporované systémy UFT a MZD. Systém sa nasadzuje na strane riadených staníc aj dispečerského systému a slúži pre pripojenie riadiacej techniky k prenosovýmu médiu (diaľkový kábel - metalický alebo optický).

 

Technologickým základom systému je jednodoskový priemyselný modem. Konštrukčné usporiadanie je variabilné a umožňuje použitie jedného až dvanástich modemov v jednom zariadení MPZ. MPZ je dodávané v ráme pre namontovanie do 19" konštrukcie.

  

 

Miestne energetické systémy (MERS)

 

Miestne energetické riadiace systémy (MERS) sú systémy pre zber dát z meracích zariadení spotreby energie (typicky elektrickej energie, vody a plynu) a v prípadoch, kde je to účelné, aj pre riadenie spotreby elektrickej energie (odpájanie spotrebičov podľa nastavených priorít v prípade, že hrozí penalizácia pre prekročenie dohodnutého množstva odoberanej energie).

Systém má typické použitie v prípadoch veľkého množstva odberných miest a okrem udržiavania prehľadu o okamžitom stave spotreby v jednotlivých miestach umožňuje aj spracovanie analýz podľa požiadavky používateľa.

 

Základom systému je konštrukcia v 19" palcovej skrini s technologickým počítačom, zdrojom nepretržitého napájania a tlačiarňou. Merané miesta sú vybavené modulmi pre snímanie impulzov s meračov spotreby energií, pričom komunikácia modulov so systémom je realizovaná prednostne po napájacom vedení (power line), kedy nie je potrebné inštalovať nové komunikačné káble.